divendres, 10 de desembre del 2021

Espais

Els eSpaiS d’aprenentatge s’organitzen de manera que l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge, partint del joc, de la investigació i de les relacions amb els companys i les companyes, tot explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions.

En aquestes primeres edats els nens i nenes volen explorar, assajar, construir, descobrir, fer i desfer, imaginar, provar, moure’s... per tant, els espais i els seus materials els han de donar l’oportunitat de dur a terme aquestes accions amb altres infants de diferents edats, de manera cooperativa, ja que l’aprenentatge no és un acte que es produeixi individualment.

Treballant als espais es potencia el llenguatge oral de l’infant, s’afavoreixen les relacions socials i de convivència entre els infants de diferents edats, desenvolupen hàbits socials com compartir, aprenen dels companys i de les companyes, no només de l’adult i aprenen a respectar els materials.

Els espais que realitzem a la nostra escola tres tardes a la setmana són: Isadora, Arquímedes, Gaudí, Poble, Atelier i Edison.

Actualment, amb tot el tema de la pandèmia, els tres primers no es duen a terme i tampoc podem fer barreja d’edats entre tot infantil. Així que, els tres que es realitzen, es fan amb el grup bombolla.


Espai d’Isadora

És l’espai on l’expressió corporal, la música i la dansa tenen un paper rellevant, ja que es desenvolupa la percepció auditiva, la manera de comunicar-se, de socialitzar-se, de fer servir la seva imaginació i la creativitat.


Espai d’Arquímedes

A través de taules d’experimentació els infants observen, exploren, manipulen i experimenten amb diferents materials que se’ls hi ofereix. La curiositat dels infants fa que es plantegin preguntes, formulin hipòtesis buscant estratègies i donin respostes iniciant-se així en el mètode científic.


Espai de Gaudí

Ens referim al nostre espai de construcció on els infants desenvolupen les seves habilitats motrius manipulant les peces, els diferents conceptes espacials i les formes geomètriques. A través de l’assaig-error van adquirint algunes nocions més complexes com l’equilibri, la simetria, la mida, l’alçada o el volum. Aquest joc és beneficiós pel desenvolupament motriu, intel·lectual, cognoscitiu i emocional de l’infant. També contribueix a cooperar amb els/les companys/es a l’hora de compartir una idea, a posar-se d’acord i a organitzar-se.




Espai de Poble

En aquest espai del joc simbòlic els infants imiten accions de la vida quotidiana del món dels adults. El joc simbòlic ajuda a l’infant a entendre, interpretar, integrar i transformar les situacions del seu dia a dia. Els permet desenvolupar la imaginació i la creativitat, aprendre a expressar sentiments, a resoldre conflictes, a compartir, a col·laborar i acceptar les normes del joc i d’uns rols determinats.



Espai d’Atelier

Amb l’Art experimentem i expressem sensacions, emocions i pensaments. Els infants, seleccionant, interpretant i composant amb material i tècniques diverses, ens mostren aspectes de si mateixos: què pensen, quins sentiments tenen.



Espai d’Edison

Els infants descobreixen el joc de llum i ombra mitjançant diferents colors, objectes i materials. Creativitat, observació, experimentació, cooperació, màgia, descoberta, imaginació, fantasia... es desperta en un espai de llums i so.

 





divendres, 3 de desembre del 2021

La màgia de les paraules

Les històries i els contes suposen unes de les millors vies pel desenvolupament del llenguatge. 

Explicar històries durant els primers anys de vida genera plaer i ajuda a l’autoconeixement i la interpretació del món que envolta a l’infant. També el nodreix des de diversos punts de vista: lingüístic, cultural, afectiu, psicològic i social. A través dels personatges de les històries infantils, l’infant té la possibilitat d’extreure models de comportament gràcies als exemples que visualitza a la trama.

Els contes són una eina molt potent que utilitzem a la nostra escola per regular tota la part emocional, és a dir, la capacitat necessària per a gestionar l’expressió de sentiments i emocions. Aquestes estones ens agrada anomenar-les... la màGia dE les pAraulEs.









dijous, 25 de novembre del 2021

Innovamat

InNovaMat és una proposta didàctica que ens porta a la descoberta del món de les matemàtiques mitjançant aprenentatges competencials i significatius a través de materials manipulatius, didàctics i digitals. Aquest projecte està present durant tota l’escolaritat.




divendres, 19 de novembre del 2021

Racons

Treballar per rAcoNs és una manera d’organitzar els espais de treball del grup classe delimitant-los, dins l’aula, i dotant-los dels materials i estris necessaris per realitzar les activitat d’ensenyament-aprenentatge de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

En els racons, els infants individualment, en parella o en petit grup, treballen simultàniament. El rol de l’adult és dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats per tal que l’infant pugui explorar tots els centres d’aprenentatges.

A la nostra escola treballem a partir de racons de joc, on els infants recreen experiències quotidianes, assumeixen rols diferents als habituals i faciliten representar situacions que els han comportat dificultats emocional i racons de treball que van més dirigits als llenguatges matemàtics, lingüístics i plàstics.

D’aquesta manera podem atendre a cada infant de manera individual, respectant els seus interessos i ritme d’aprenentatge.

Racons de joc



Racons de treball







dimecres, 3 de novembre del 2021

Psicomotricitat

L’infant està en continu moviment i això li dona l’oportunitat de percebre el món que l’envolta i tenir experiències que li proporcionin un millor coneixement d’aquest.

La PsicoMotriciTat ofereix un context ideal per al moviment i l’exploració dels objectes i permet comunicar les diferents qualitats perceptives a través de comportaments verbals i no verbals alhora que ofereix un context espontani d’aprenentatge.

Les sessions de psicomotricitat van canviant setmana rere setmana segons els materials que es van oferint.





dilluns, 1 de novembre del 2021

Festes

La nostra escola apropa les fEsTes tradicionals als infants des d’un interès cultural i històric.

D’aquesta manera, la Castanyera, el Tió, el Senyor Carnestoltes o Sant Jordi troben també en els espais de l’escola un lloc per fer-se conèixer.




 

divendres, 29 d’octubre del 2021

Sortides

Les soRtidEs fora de l’escola són una manera molt sana de trencar la rutina d’ensenyament a les aules. A través d’elles s’intenta transmetre a l’infant una sèrie de continguts a partir de la seva pròpia experiència.

Les experiències sensorials que ofereix una sortida fa que s’activin els cinc sentits: vista, oïda, olfacte, gust i tacte. El descobriment de les noves experiències i sentits estimula el desenvolupament de les seves sensibilitats, els hi fa descobrir noves emocions i proporcionen benestar i relaxació.

Les experiències emocionals que els infants senten a l’aire lliure contribueixen considerablement a millorar el coneixement sobre si mateixos, les seves capacitats i el seu nivell d’autocontrol.

Les sortides afavoreixen la capacitat de l’infant a interaccionar socialment, això fa que aprengui a relacionar-se en circumstàncies diferents de les habituals, a comunicar-se, a conversar, a actuar dins d’unes regles establertes i a resoldre conflictes.






dimarts, 5 d’octubre del 2021

Colònies

Les cOlòniEs conformen un espai educatiu necessari per a la formació personal, social, intel·lectual i cultural dels infants. Es fomenta l’autonomia, els infants van aprenent habilitats socials com compartir i respectar als altres i desenvolupen el treball en equip.

Els infants aprenen d’una manera vivencial i significativa.

A Educació Infantil, els grups d' I5 són els que marxen de colònies 3 dies i 2 nits.


dimecres, 29 de setembre del 2021

Educació Infantil

Els infants són éssers únics. Des del seu naixement experimenten un procés de descobriment de les seves capacitats i potencialitats que els hi permet actuar en aquest món en que vivim.

Ens trobem en una etapa educativa amb identitat pròpia què té com a finalitat contribuir en el desenvolupament integral dels nens i les nenes en totes les seves dimensions: física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva i artística, així com l'educació en valors per a la convivència.